Načítání obsahu, prosím počkejte

Přijde svět úplně o ptáky? Mizí rekordní rychlostí!

23. 10. 2019 – 10:14
0
Přijde svět úplně o ptáky? Mizí rekordní rychlostí! Kondor v letu | zdroj: Pixabay

Z čísel je možné usuzovat na to, že nastala ptačí apokalypsa. Ze světa zmizely tři miliardy ptáků.

O globální změně klimatu, znečištění a dalších lidmi způsobených změnách životního prostředí, které jsou zodpovědné za globální krizi biodiverzity, se mluví a píše desítky let. Průvodním jevem této krize je vymírání druhů.

O vymírání se také mluví nejčastěji. Druhy, ale obvykle nevymřou přes noc, jejich populace se postupně snižuje až se zhroutí.

Špička ledovce

Změny početností hojných druhů, které jsou důležitou součástí potravních sítí, mají rozsáhlý vliv na ekosystémy a jejich funkce. Velkou a dobře sledovatelnou skupinou živočichů jsou ptáci.

Nová studie dokládá alarmující vyhodnocení dlouhodobých monitorovacích programů v Severní Americe. Tato studie odráží celosvětovou situaci. Od roku 1970 se početnost ptačích druhů snížila o 29 procent, což odpovídá přibližně třem miliardám ptáků.

Tým badatelů z USA a Kanady využil data z různých monitorovacích programů, z nichž některé běží nepřetržitě 50 let. Tento datový soubor byl ještě rozšířen o data z radarových sledování biomasy ptáků migrujících v noci.

zdroj: YouTube

Celkem byly sledovány změny početností u 529 druhů ptáků. U 305 (57 procent) druhů badatelé zaznamenali snížení početnosti. Při rozdělení ptačích ztrát podle typů ekosystémů se ukázalo, že nejvíce mizí druhy travin.

Z polí a luk ubylo 700 milionů ptáků 31 druhů. Druhým nejpostiženějším typem ekosystému jsou lesy. Jediným typem ekosystémů, kde ptáci přibyly, jsou mokřady.

Zvýšení početností vodních ptáků ukazuje úspěch zvýšené ochrany a obnovy přirozených mokřadů v recentních letech. Podobným úspěchem je nárůst počtu dravých ptáků po zákazu používání DDT.

Nicméně tyto malé úspěchy zdaleka nevyvažují ztráty jiných druhů. Kromě původních druhů se snižují i početnosti druhů zavlečených lidmi z jiných částí planety. Nedá se tedy říct, že by mizející původní druhy byly nahrazovány druhy invazními.

Vymírání postihlo s výjimkou kachen všechny ptačí čeledi včetně běžných a početných ptáků jako jsou vrabci, vlaštovky, kosové a pěnkavy.

Ptáci jsou nejen důležitou součástí potravních sítí, ale jsou i zásadní pro zajištění ekosystémových služeb jako je regulace hmyzích škůdců v zemědělské krajině.

Pozorované úbytky ptáků jsou pomyslnou špičkou ledovce, odráží i úbytky dalších skupin organismů a degradaci mnoha ekosystémů.

Varovný signál

Co s tím můžeme dělat? Studie se nezabývala vyhodnocováním příčin snižování početností ptáků, hypotézy ale existují. Úbytek ptáků zvláště v zemědělské krajině je patrně způsoben intenzivním zemědělstvím a masivním používáním chemikálií.

Je patrné, že na úrovni vlád bude potřeba zavést alespoň pro vybrané travní a lesní ekosystémy podobnou zákonnou ochranu, která pomohla obnovit mokřady. 

profimedia-0253310850swallow Také vlaštovka patří mezi mizející ptáky | zdroj: Profimedia

My sami můžeme našim ptákům pomoc například tím, že si do oken dáme různé ornamenty, které pomohou ptákům rozeznat, že okno není volný prostor, kterým mohou proletět. Nezanedbatelné množství ptáků pravidelně umírá po srážkách s okny.

Další možností, jak pomoct ptákům a ostatním malým zvířatům, je nepouštět kočky ven. I kočky, které dostávají doma dostatek jídla, zabíjí velké množství malých zvířat. V neposlední řadě se pak na svých zahradách můžeme vyvarovat používání pesticidů a podobných chemikálií.

Výsledky severoamerické studie jsou zásadním výstražným signálem. Pokud vlády a veřejnost zareagují, tak ještě máme čas zachovat zpěv ptáků i pro budoucí generace.

Zdroje:  Nedd.cz

Nejnovější články